GDPR

GDPR Ochrana osobných údajov

Ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi?
Prevádzkovateľ prenajom-karavany.sk, v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je: A.J.K. s.r.o., Repašského 4, 841 02 Bratislava, IČO: 51821672
Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Fakturačné/registračné údaje: Meno, priezvisko, oslovenie, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, vek, vodičský preukaz, preukaz totožnosti.
Údaje o objednávkach a rezerváciách: Údaje o produkte, cene, dátum objednávky, dátum a čas registrácie.
Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Vaše fakturačné/osobné údaje a údaje o rezervácii a objednávkach spracúvame na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovanie platieb za predmet objednávky a služby, poskytnutie o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav a doručenia objednaného produktu.
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.
Registrácia:
Ak sa pri dokončení objednávky zaregistrujete budeme spracúvať vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Osobné údaje na účely registrácie spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Všetky osobné údaje sú dôverné.
Dĺžka uchovávania osobných údajov:
Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom k účelu ich spracovania, prípadne po dobu stanovenú vo vami poskytnutom súhlase od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať po dobu aspoň 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.
Povinnosť poskytnutia osobných údajov:
Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky (plnenia zmluvy) je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť.
Zdieľanie vašich osobných údajov:
Príjemcovia na základe osobitých zákonov – daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.
Sprostredkovatelia:
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch poskytnúť našim dodávateľom, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia poistenia.
Vaše práva súvisiace s osobnými údajmi:
Právo na odvolanie súhlasu – súhlas so spracúvaním osobných údajov a súhlas s registráciou môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu firmy A.J.K. s.r.o. alebo elektronicky na email: karavanyst@gmail.com
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.
Právo na prístup k vašim osobným údajov – na základe žiadosti máte právo získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a na poskytnutie kópie vašich osobných údajov.
Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov – osobné údaje musia byť správne, pravdivé a aktuálne. Na základe žiadosti máte právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie osobných údajov – na základe žiadosti máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – na základe žiadosti máte právo o blokovanie vašich osobných údajov.
Právo na prenos osobných údajov – na základe žiadosti máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte a máte tiež právo požiadať o prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo podať sťažnosť – máte právo v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov kedykoľvek sa obrátiť na dozorný orgán, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami alebo platnou legislatívou. Dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Spôsob uplatňovania práv:
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu našej spoločnosti alebo na elektronicky na email: karavanyst@gmail.com. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.